Croasia logo

Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)

Znanstvena monografija Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971. autora Zvonimira Stopića nastala je na temelju sustavnog istraživanja kinesko-jugoslavenskih odnosa poduzetog između 2013. i 2018. g., tj. tijekom doktorskog studija u sklopu Odsjeku za povijest međunarodnih odnosa Sveučilišta Capital Normal u Pekingu. Građa na kineskom, srpsko-hrvatskom i engleskom jeziku, prikupljena u arhivima i knjižnicama Pekinga, Beograda, Zagreba, New Yorka, Washingtona, Bostona, Austina i Yorba Linde (Los Angeles), autoru je omogućila opisati više-perspektivan pregled složenih kinesko-jugoslavenskih hladnoratovskih odnosa. Primarni cilj ove knjige je predstaviti odnose između Jugoslavije i Kine, njihove sukobe i rijetke trenutke suradnje u sferama zajedništva socijalističkih zemalja, „Trećeg svijeta“ te Ujedinjenih naroda (UN). Definiranje perspektiva koje su Jugoslavija i Kina dizajnirale jedna prema drugoj u razdoblju između 1948. i 1971., razumijevanje uloge koju je njihov odnos odigrao unutar globalnog komunističkog bloka, preispitivanje razlika i sličnosti koncepata koje su ove dvije zemlje razvijale prema zemljama „Trećeg Svijeta“, kao i istraživanje njihovih stavova prema UN-u, a koje ova knjiga uključuje, pomaže nam rekonstruirati razloge i motivaciju koje su ove dvije udaljene zemlje poticale na razvijanje blago opisano turbulentnih odnosa. Kao sekundarni cilj, ova knjiga proširuje rasprave vezane uz kineske i jugoslavenske koncepte međunarodnih odnosa, ulogu koju je pokret nesvrstanosti odigrao tijekom Hladnog rata, utjecaj koji su Kina i Jugoslavija imale na svjetske događaje, te će preispitati uzročnost događaja koji su prethodili priznanju Narodne Republike u UN-u 1971.

Ova knjiga pomaže nam bolje razumjeti kontekst iz kojeg su proizašli povijesni fenomeni poput kineskog odbijanja jugoslavenskog priznanja 1949., kinesko-jugoslavenski val prijateljstva u razdoblju između 1955. i 1958., kineske oštre napade na Jugoslaviju, Savez komunista Jugoslavije i Josipa Broza Tita osobno, kinesko-jugoslavensko rivalstvo oko zemalja „Trećeg svijeta“, iznenadnog obrata kineskih stavova prema Jugoslaviji načinjenog usred Kulturne revolucije, kontinuirane potpore Jugoslavije priznavanju kineskih prava u UN-u, održavane unatoč razvidnim razlikama, stavovima i prepirkama, i sl. Uz pružanje pretpostavki za bolje razumijevanje specifičnosti kinesko-jugoslavenskih hladnoratovskih odnosa, ova knjiga će pružiti svježu perspektivu šireg horizonta događaja: onog koji se ticao Jugoslavije i Kine izravno, kao i onog u kojeg su uključeni neki zapamćeniji događaji Hladnog rata. Urednik izdanja je Damir Agičić, recenzenti Jože Pirjevec i Marie-Janine Calic, autor pregovora Tvrtko Jakovina, a izdavač Srednja Europa iz Zagreba. Knjigu je originalnim karikaturama ilustrirao Luka Stopić, dok je ilustracije za naslovnicu izradio Josip Sušac.

The scientific monograph Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971, authored by Zvonimir Stopić is based on systematic research of the Sino-Yugoslav relations undertaken between 2013 and 2018, during the doctoral study at the Department of History of International Relations of the Capital Normal University in Beijing. Sources in Chinese, Serbo-Croatian, and English, collected in the archives and libraries of Beijing, Belgrade, Zagreb, New York, Washington, Boston, Austin, and Yorba Linda (Los Angeles), has enabled the author to describe a multi-perspective review of the complex Chinese-Yugoslav Cold War relations. The primary goal of this book is to examine the relations between Yugoslavia and China, their clashes, and moments of cooperation, within the spheres of the Communist Bloc, the “Third world” and the United Nations. By reevaluating the perceptions Yugoslavia and China were designing of each other from 1948 to 1971 and understanding the role their relations played in the Communist Bloc in that period, reexamining the differences and similarities of concepts these two countries were developing toward the Africa, Asia and Latin America world from mid-fifties and throughout the sixties, as well as investigating their confronting attitudes and perspectives toward the United Nations, this book reconstructs the reasons and motivations which prompted these two distant countries to develop such peculiar relations. As its secondary goal, this book contribute to the wider discussions related with China and Yugoslavia’s ideas of internationality, the Nonalignment Movement’s role in the Cold War events, influences China and Yugoslavia had on world events, and is reevaluating the causality of events that preceded People’s Republic recognition in the United Nations. This book helps us to better understand the context in which historical phenomena such as the China’s rejection of Yugoslav recognition in 1949, the Sino-Yugoslav wave of friendship between 1955 and 1958, China’s harsh attacks on Yugoslavia, the League of Communists of Yugoslavia and Josip Broz Tito personally, the Sino-Yugoslav rivalry over “Third World” countries, the sudden reversal of Chinese attitudes toward Yugoslavia in the midst of the Cultural Revolution, Yugoslavia’s continued support for the recognition of Chinese rights at the United Nations, maintained despite obvious differences, attitudes and quarrels, and so on. In addition to providing assumptions for a better understanding of the specifics of Sino-Yugoslav Cold War relations, this book also provides a fresh perspective on a broader horizon of events: one that concerned Yugoslavia and China directly, as well as one that includes some more memorable Cold War events. The editor of the edition is Damir Agičić, the reviewers of Jože Pirjevec and Marie-Janine Calic, the author of the preface is Tvrtko Jakovina, and the publisher is “Srednja Europa” from Zagreb. The book was illustrated with original caricatures by Luka Stopić, while the illustrations for the cover were made by Josip Sušac.

Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
Scientific monograph on Sino-Yugoslavian relations, entitled “Revolutionaries, Revisionists, Dogmatists, Dogs and Madmen: China and Yugoslavia from 1948 until 1971” (Revolucionari, revizionisti, dogmatičari, pseta i luđaci: Kina i Jugoslavija od 1948. do 1971.), authored by Zvonimir Stopić, published by Srednja Europa (July, 2022)
ZSEM
Croasia logo